چاپ دوم شرح نمط دوم از مجموعه دروس شرح اشارات و تنبیهات

نمط‌های دهگانه شرح اشارات و تنبیهات

بدان که نمط‌های چهارگانه اشارات و تنبیهات یعنی نمط سوّم در علم النفس و نمط هشتم در بهجت و سرور و نمط نهم در مقامات نفس عارف بالله و نمط دهم در صدور آیات شگفت از نفس باید مورد اعتناء و اهتمام فراوان قرار گیرد و در عداد صحف کریمه‌ای که در معرفت نفس تدوین شده محسوب شود.

قسم به جان خودم آن کس که فهم مطالب تمهیدالقواعد و شرح قیصری بر فصوص الحکم و مصباح الانس و اشارات و تنبیهات و شفا و اسفار و فتوحات مکیه روزی‌اش نشد، فهم تفسیر انفسی آیات قرآنی و جوامع روایی روزی‌اش نمی شود. (۱)

در همین راستا نشر آیت اشراق تمامی نمط‌های دهگانه شرح اشارات و تنبیهات راکه حضرت علامه تدریس نموده بودند در ۱۱ مجلد تقریر و تحریر نمود و تقدیم حضور شما گرامیان شد.

صفحه خرید: دروس نمط اول الی دهم شرح اشارات و تنبیهات (۱۱ جلدی)

نمط اول و دوم این مجموعه که اختصاص به مباحث طبیعیات دارد و در دو جلد مستقل به زیور طبع آراسته شده بود، اینک نمط دوم آن با چاپ مجدد تقدیم می‌شود.

———————————————————-

(۱) فرازی از فرمایشات استاد علامه حسن زاده آملی